Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu ogłasza nabór na stanowiska w Przedszkolu w Zabłociu:

1. Pomoc nauczyciela - 3/4 etatu (30 godz. w tyg). Praca od 01.10.2018r.

2. Konserwator - 1/4 etatu (10 godz. w tyg.). Praca od 01.10.2018r.

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. List motywacyjny.

3. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia.

4. Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umięjętności.

5. Świadectwa pracy.

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku.

7. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

8. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, klauzuli zgody do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru. Załącznik nr do pobrania w inf. o naborze z dnia 10.06.2018 na stronie szkoły.

 

Termin składania ofert: 17.09.2018r.

Sposób i miejsce składania ofert: Osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu, ul. Bielska 36, 43-246 Strumień lub przesłać pocztą na adres Zespołu.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Zespołu pod nr tel. 33 8570 259.

Poprawiony (czwartek, 13 września 2018 09:44)